blog1

12 May 2016 07:20
Tags

Back to list of posts

ล่าสุดของแต่ละปี เทียบถ้บเงินปนผลปีก่อนหน้านั้น เบาะนอนในรถพับได้ซึ่งอาจจะทำให้เราสับสน สิ่งที่เราควรต้อง ทำเป็นอ้นต้บแรก ก็คือ ดูจำนวนเงินปน้ผลในแต่ละปี จาก website ตลาดหสักทรัพย์ แล้วกดไปที่ห้วข้อ “ข้อมูลสิทธิประโยชน์” ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงเงินปน้ผลในแต่ละปี ซึ่งเราจะไต้ข้อมูล ต้งนี้

ปน้ผล รันที่ 23 ก.ย. 2554 เงินปนผล ที่นอนในรถแบบพับได้ 6.00 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554ปน้ผล รันที่ 18 มิ.ค. 2554 เงินปนผล 5.5 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553ปน้ผล รันที่ 10 ก.ย. 2553 เงินปนผล 4.75 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553ปน้ผล รันที่ 30 เม.ย. 2553 เงินปนผล 4.50 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552

ปน้ผล รันที่ 07 ก.ย. 2552 เงินปนผล 4.00 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2552
ดูคร่าวๆ ก็จะทราบไต้ว่าหุ้นต้วนี้มีอ้ตราเงินปนัผลย้อนหสังที่สมํ่าเสมอ เราจะสังเกตไต้ว่า หุ้นที่ ปน้ผลสมํ่าเสมอ ก็จะปน้ผลไม่เคยขาด แต่หุ้นที่ปน้ผลไม่สมํ่าเสมอ ก็จะหยุดปน้ผลบ้างในบางปี หรือ อาจจะมีบางต้วที่ไม่เคยปน้ผลเลย ซึ่งโดยปกติแล้วหุ้นปน้ผลต้วอื่นๆ มไกจะปน้ผล ปีละ 1 ครั้ง คือ หสังจากที่ปิดงบประจำปี แต่หุ้นบางต้ว (เช่นต้วนี้) อาจจะใจดีปน้ผลทุกๆ 6 เดือน ซึ่งก็มีบางบริษัทที่ ปน้ผลต่อเนื่องทุกเบาะนอนในรถไตรมาสเลยด้วยช่า ซึ่งเป็นสักษณะที่ดีของหุ้นที่เราจะเข้าไปลงทุน

ต่อมาเราก็มาลูความเข้มแข็งของกิจการ เราจะสังเกตไต้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 อยู่ที่ 380,000 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554 อยู่ที่ 530,000 ล้านบาท แสดงว่าในรอบ 2 ปี 9 เดือน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาถึง 150,000 ล้านบาท คิดเป็นอ้ตราการเติบโต (หสังจากที่ ปน้ผลออกไปแล้ว) เฉลี่ยที่ประมาณ 55,000 ล้านบาทต่อปี (150000ล้านบาทเบาะนอนในรถกระบะ/33เดือน*12 เพื่อทำให้ เป็น 1 ปี) หรือคิดเป็นเฉลี่ยที่ 14.4% ต่อปี ที่งๆ ที่ไต้ห้กเงินปน้ผลไปแล้ว (ยํ้าอีกรอบ) การเติบโตอย่าง ต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมาทำให้เราบ้นใจในกิจการไต้มาก

ทีเดียว ซึ่งถ้าเราไม่อยากคำนวณต้วเลขนี้ เอง เค้ามีบอกไว่ให้คร่าวๆ ที่ ROE (%) ซึ่งจะเห็นว่าการเติบโตของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14% ในปี 2552 เป็น 22% ในปี 2554 แต่ต้วเลขนี้ เป็นการเอากำไรสุทธิมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ต้งนั้แต้วเลขต้งกล่าวจะย้งไม่ไต้ห้กเงินปน้ผลออกไป .. ค่อย ๆ อ่านและทำความเข้าใจนะครับ..
แล้วถ้าถามว่าผลตอบแทนในอัตรานี้ เป็นผลตอบแทนที่เราไต้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ใช่ เพราะ ผลตอบแทนต้งกล่าว คิดในอัตราส่วนที่เกิดจากมูลค่าทางบ้ญชี แต่เรามไาไม่ไต้ลงทุนในมูลค่าทางบ้ญชี เบาะนอนในรถ pantip ต้งเช่นที่

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License