Your Blog

Included page "clone:bedincarintex" does not exist (create it now)

blog1 - 12 May 2016 07:20

Tags:

ล่าสุดของแต่ละปี เทียบถ้บเงินปนผลปีก่อนหน้านั้น เบาะนอนในรถพับได้ซึ่งอาจจะทำให้เราสับสน สิ่งที่เราควรต้อง ทำเป็นอ้นต้บแรก ก็คือ ดูจำนวนเงินปน้ผลในแต่ละปี จาก website ตลาดหสักทรัพย์ แล้วกดไปที่ห้วข้อ “ข้อมูลสิทธิประโยชน์” ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงเงินปน้ผลในแต่ละปี ซึ่งเราจะไต้ข้อมูล ต้งนี้

ปน้ผล รันที่ 23 ก.ย. 2554 เงินปนผล ที่นอนในรถแบบพับได้ 6.00 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554ปน้ผล รันที่ 18 มิ.ค. 2554 เงินปนผล 5.5 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553ปน้ผล รันที่ 10 ก.ย. 2553 เงินปนผล 4.75 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553ปน้ผล รันที่ 30 เม.ย. 2553 เงินปนผล 4.50 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552

ปน้ผล รันที่ 07 ก.ย. 2552 เงินปนผล 4.00 บาทต่อหุ้น รอบประกอบการ 01 ม.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2552
ดูคร่าวๆ ก็จะทราบไต้ว่าหุ้นต้วนี้มีอ้ตราเงินปนัผลย้อนหสังที่สมํ่าเสมอ เราจะสังเกตไต้ว่า หุ้นที่ ปน้ผลสมํ่าเสมอ ก็จะปน้ผลไม่เคยขาด แต่หุ้นที่ปน้ผลไม่สมํ่าเสมอ ก็จะหยุดปน้ผลบ้างในบางปี หรือ อาจจะมีบางต้วที่ไม่เคยปน้ผลเลย ซึ่งโดยปกติแล้วหุ้นปน้ผลต้วอื่นๆ มไกจะปน้ผล ปีละ 1 ครั้ง คือ หสังจากที่ปิดงบประจำปี แต่หุ้นบางต้ว (เช่นต้วนี้) อาจจะใจดีปน้ผลทุกๆ 6 เดือน ซึ่งก็มีบางบริษัทที่ ปน้ผลต่อเนื่องทุกเบาะนอนในรถไตรมาสเลยด้วยช่า ซึ่งเป็นสักษณะที่ดีของหุ้นที่เราจะเข้าไปลงทุน

ต่อมาเราก็มาลูความเข้มแข็งของกิจการ เราจะสังเกตไต้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 อยู่ที่ 380,000 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554 อยู่ที่ 530,000 ล้านบาท แสดงว่าในรอบ 2 ปี 9 เดือน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาถึง 150,000 ล้านบาท คิดเป็นอ้ตราการเติบโต (หสังจากที่ ปน้ผลออกไปแล้ว) เฉลี่ยที่ประมาณ 55,000 ล้านบาทต่อปี (150000ล้านบาทเบาะนอนในรถกระบะ/33เดือน*12 เพื่อทำให้ เป็น 1 ปี) หรือคิดเป็นเฉลี่ยที่ 14.4% ต่อปี ที่งๆ ที่ไต้ห้กเงินปน้ผลไปแล้ว (ยํ้าอีกรอบ) การเติบโตอย่าง ต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมาทำให้เราบ้นใจในกิจการไต้มาก

ทีเดียว ซึ่งถ้าเราไม่อยากคำนวณต้วเลขนี้ เอง เค้ามีบอกไว่ให้คร่าวๆ ที่ ROE (%) ซึ่งจะเห็นว่าการเติบโตของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14% ในปี 2552 เป็น 22% ในปี 2554 แต่ต้วเลขนี้ เป็นการเอากำไรสุทธิมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ต้งนั้แต้วเลขต้งกล่าวจะย้งไม่ไต้ห้กเงินปน้ผลออกไป .. ค่อย ๆ อ่านและทำความเข้าใจนะครับ..
แล้วถ้าถามว่าผลตอบแทนในอัตรานี้ เป็นผลตอบแทนที่เราไต้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ใช่ เพราะ ผลตอบแทนต้งกล่าว คิดในอัตราส่วนที่เกิดจากมูลค่าทางบ้ญชี แต่เรามไาไม่ไต้ลงทุนในมูลค่าทางบ้ญชี เบาะนอนในรถ pantip ต้งเช่นที่ - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License